Svarbi informacija

Informacija dėl nuotolinio mokymo

Atnaujinta prieš 2 metus

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2021-03-22

Bendruomenei UP organizavimas nuo 2021-03-22

________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2021-03-19

INFORMACINIS PRANEŠIMAS (2021-03-19)

________________________

 

Primename, kad

2021-02-22 (pirmadienis) – 2021-02-26 (penktadienis) bus 2-oji savaitė.

________________________

 

Nuotolinio mokymo(si)  konsultacijų, atliekant namų darbus, grafikas

Elektroniniame dienyne „Tamo“ skelbiamas 1-4, 5-6 klasių mokiniams nuotolinio mokymo(si) konsultacijų, atliekant namų darbus, grafikas su prisijungimų nuorodomis.

Kviečiame susipažinti.

________________________

Primename, kad

2021-01-04 (pirmadienis) – 2021-01-08  (penktadienis) bus 1-oji savaitė.

2021-01-11 (pirmadienis) – 2021-01-15  (penktadienis) bus 2-oji savaitė.

________________________

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo švietimo įstaigose karantino metu

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo švietimo įstaigose karantino metu

________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2020-12-08

Infromacinis pranešimas 2020-12-21

________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL UGDYMO PROCESO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS MOKINIAMS 
2020-12-08

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ Nr. 1364 nuo 2020 m. gruodžio 9 d. rekomenduojama ugdymo procese dalyvauti tik tiems priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Grupė dirbs įprastu režimu ir su tiek vaikų, kiek jų bus tą dieną grupėje. 

Primename, kad paankstinus pradinių klasių mokinių atostogas (2020-12-14–2021-01-03) priešmokyklinio amžiaus vaikams nėra privalu atostogauti kartu su mokiniais. Tačiau, jei tėvai nori, gali ir neleisti vaiko į švietimo įstaigą. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 „Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas“: III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS. 10. Tėvai (įtėviai, globėjai) mokesčio nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais: 10.8. Priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į klasės vadovą arba gimnazijos administraciją, tel. (8-37) 375889, e1. p. neveronys@gmail.com. Pasikeitus situacijai, informuosime raštu. Prašome sekti informaciją.

 

Direktorė Danguolė Marmienė

 

Informacinis pranešimas PUG 2020-12-08.PDF

________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2020-12-08

Vyriausybė nutarė, kad dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos visi 5–12 klasių mokiniai iki pat žiemos atostogų (atostogų laikas – 2020 m. gruodžio 23 d.–2021 m. sausio 5 d.) mokysis tik nuotoliniu būdu. Priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama ugdyti tik tuos vaikus, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Ankstinamos pradinių klasių mokinių žiemos atostogos – nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Nuostatos dėl švietimo pagalbos nesikeičia – ji gali būti teikiama ir nuotoliniu, ir kontaktiniu būdu, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas saugumo sąlygas.

Neformalusis vaikų švietimas galės vykti tik nuotoliniu būdu arba stabdomas, jeigu nėra tokios galimybės.

Karantinas pratęsiamas iki gruodžio 31 d.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į klasės vadovus arba gimnazijos administraciją, tel. (8-37) 375889, e1. p. neveronys@gmail.com. Pasikeitus situacijai, informuosime raštu. Prašome sekti informaciją.

 

                                                                                                            Direktorė Danguolė Marmienė

Informacinis pranešimas 2020-12-08.PDF

________________________

Pamokų tvarkaraštis su išskirtomis (paryškintomis geltonai) sinchroninėmis (vaizdo) pamokomis 

(galioja nuo 2020-12-07)

Nuotolinio mokymo bendras pamokų tvarkaraštis su išskirtomis sinchroninėmis (vaizdo) pamokomis 2020-12-07.pdf

IVa klasės pamokų tvarkaraštis (galioja nuo 2020-12-07).pdf

________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2020-12-04

Dėkojame visiems bendruomenės nariams už aktyvų dalyvavimą apklausoje dėl gimnazijos veiklos organizavimo. Išanalizavus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad pavieniai mokiniai ir dalis tėvų teigia, jog mokantis nuotoliniu būdu geresnis tvarkaraštis, kai vyksta visos sinchroninės (vaizdo) pamokos. 

Siekiant užtikrinti ugdymosi kokybę bei tinkamą ir savalaikę pagalbą gimnazijos administracija priėmė sprendimą 6–8, I–III klasėse nuo 2020 m. gruodžio 7 d. (pirmadienio) ir toliau ugdymą organizuoti pagal esamą pamokų tvarkaraštį: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per mėnesį) skiriama sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. Atkreipiame dėmesį, kad mokytojai bus prisijungę prie visų pamokų, kurių metu konsultuos mokinius, teiks grįžtamąjį ryšį.

5 kl. mokiniams nuo 2020 m. gruodžio 7 d. (pirmadienio) dėl adaptacinio laikotarpio, pradėjus mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, visospamokos organizuojamos sinchroniniu (vaizdo) būdu.

IV kl. mokiniams, siekiant sudaryti palankias sąlygas pasiruošti egzaminams, lietuvių kalbos, matematikos, istorijos pamokos nuo 2020 m. gruodžio 7 d. (pirmadienio) organizuojamos kontaktiniu būdu gimnazijoje.

Mokiniams pateiktame pamokų tvarkaraštyje sinchroninės (vaizdo) pamokos išskirtos (paryškintos geltonai). Vaizdo pamokų nuorodos nesikeičia.

Šiuo metu ypač svarbus susitelkimas, todėl norime padėkoti visiems už geranorišką bendradarbiavimą ir supratingumą.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į klasės vadovus arba gimnazijos administraciją, tel. (8-37) 375889, e1. p. neveronys@gmail.com. Pasikeitus situacijai, informuosime raštu. Prašome sekti informaciją.

 

Direktorė Danguolė Marmienė

________________________

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas

________________________

Pamokų tvarkaraštis su išskirtomis (paryškintomis geltonai) sinchroninėmis (vaizdo) pamokomis

skelbiamas BENDRAS pamokų tvarkaraštis, su išskirtomis (paryškintomis geltonai) sinchroninėmis (vaizdo) pamokomis.

Bendras pamokų tvarkaraštis

2020-11-23 (pirmadienis) – 2020-11-27 (penktadienis) bus 1-oji savaitė.

2020-11-30 (pirmadienis) – 2020-12-04 (penktadienis) bus 2-oji savaitė.

Primenama, kad pamokos vyks pagal tvarkaraštį:
* geltonai pažymėtos sinchroninės (vaizdo) pamokos vyks per Zoom platformą (~40 min);
* asinchroninių (baltuose langeliuose) pamokų metu mokiniai savarankiškai atlieka užduotis, kurios pateikiamos el.dienynu Tamo, el.paštu, Teams platforma ar kitomis IKT priemonėmis;
* sinchroninių (vaizdo) pamokų nuorodos nesikeičia;
* pamokos vyks įprastu laiku, pradžia 8.00 val.

Jūsų patogumui, pridedamas atskiras tik VAIZDO pamokų tvarkaraštis.

TIK sinchroninių (vaizdo) pamokų tvarkaraštis

TIK sinchroninių pamokų tvarkaraštis klasėms
Dėkojame už bendradarbiavimą.
Gimnazijos administracija

________________________

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo korekcija - 1

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo korekcija - 2

________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2020-11-20

INFORMACIJA MOKINIAMS, JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

 

Informuojame, kad Kauno r. Neveronių gimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4  (pradinio ugdymo) klasių mokiniai ir toliau mokosi įprastu, kontaktiniu būdu, o 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai – nuotoliniu būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, nuo 2020 m. lapkričio 23 dienos keičiamas 5–8, I–IV gimnazijos klasių pamokų tvarkaraštis (sinchroninių ir asinchroninių pamokų skaičius). Ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per  mėnesį) skiriama sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui.

Mokiniams pateiksime pamokų tvarkaraštį su išskirtomis (paryškintomis geltonai) sinchroninėmis (vaizdo) pamokomis vidiniu TAMO pranešimu iki 2020-11-20 (penktadienio) 20 val. Vaizdo pamokų nuorodos nesikeičia.

Primename, kad esant nuotoliniam mokymui(si), mokiniai privalo daugiau dirbti savarankiškai ir laiku mokytojui pateikti darbus.

                                                                       

Gimnazijos administracija

________________________

Dėl ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu

Dėl ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu

________________________

Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2020-11-08

 

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 9 d. (pirmadienio) IV kl. mokiniai tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu. 

 

Gimnazijoje privaloma laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos sąlygų. Vyresni nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

 

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į klasės vadovus arba gimnazijos administraciją, tel. (8-37) 375889, el. p. neveronys@gmail.com

 

Pasikeitus situacijai, informuosime raštu. Prašome sekti informaciją.

 

Direktorė Danguolė Marmienė

________________________

Pamokų tvarkaraščiai nuotolinio mokymo laikotarpiu

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) "Tamo" vidiniais pranešimais skelbiamas tvarkaraštis, papildytas vaizdo pamokų nuorodomis.

Primename, kad pamokų laikas nesikeičia. Pradžia 8.00 val. 

________________________

Informacinis pranešimas (2020-10-29)

 

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 3 d. PUG, 1–4 kl. mokiniai grįžta į gimnaziją ir mokosi įprastu būdu. 

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. 5–8, I–IV kl. mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Visiems 5–8, I–IV kl. mokiniams iki 2020-10-30 18 val. bus nusiųstas esamas tvarkaraštis, papildytas vaizdo pamokų nuorodomis

Pamokos vyks pagal tvarkaraštį: sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka) – 40 min., asinchroniniu būdu (bendravimas su mokytoju vyksta kitais sutartais būdais) – 5 min. 

Pamokų laikas nesikeičia. Pradžia 8.00 val. 

Konsultacijos, neformaliojo švietimo užsiėmimai vyks pagal tvarkaraščius, nuorodas mokiniams atsiųs patys mokytojai.

Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojamas el. dienynas TAMO ir „Office365“ įrankiai (Teams, Outlook) – mokomosios medžiagos, informacijos pateikimui, grįžtamajam ryšiui, ir t.t., „Zoom“ – vaizdo pamokoms.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į klasės vadovus arba gimnazijos administraciją, tel. (8-37) 375889, el. p. neveronys@gmail.com

Pasikeitus situacijai, informuosime raštu. Prašome sekti informaciją.

 

Direktorė Danguolė Marmienė

________________________

Informacija gimnazijos bendruomenei

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) teikia rekomendacijas kaip gimnazijos bendruomenei COVID-19 ligos atveju
 

NVSC Algoritmai

________________________

Informacinis pranešimas (2020-10-24)

Informuojame, kad 2020-10-26–2020-10-30 – mokinių rudens atostogos. Po atostogų (nuo 2020 m. lapkričio 3 d.) PUG, 1–4 kl. mokiniai grįžta į gimnaziją ir mokosi įprastu būdu. Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. 5–8, I–IV klasių mokinių ugdymą(si)s vyks nuotoliniu būdu. Planuojama pamokas vykdyti pagal esamą tvarkaraštį: sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka) – 40 min., asinchroniniu būdu (bendravimas su mokytoju vyksta kitais sutartais būdais) – 5 min. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojamas el. dienynas TAMO ir „Office365“ įrankiai (Teams, Outlook) – mokomosios medžiagos, informacijos pateikimui, grįžtamajam ryšiui, ir t.t., „Zoom“ – vaizdo pamokoms.

Spalio 28, 29 d. kviečiami mokinių, kuriems reikalinga kompiuterinė įranga nuotoliniam mokymuisi, tėvai. Atvykimas turi būti suderintas su klasės vadovu arba gimnazijos administracija tel. (8-37) 375889, el. p. neveronys@gmail.com,darbo laikas – 8.00–16.00 val.

content/dokumentai

Direktorė Danguolė Marmienė

________________________