Kita informacija

Mokinių priėmimas

Atnaujinta prieš 8 mėnesius

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno r. Neveronių gimnazijoje, gimnazijos direktoriui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų / rūpintojų).

Prašymas  mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje

Prašymas mokytis 1-8, I-IV klasėse

Tėvai (globėjai / rūpintojai) dokumentus (Vaiko gimimo liudijimą, Gyvenamosios vietos deklaraciją) pateikia raštinės vedėjui 217 kab.

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija, reglamentas

Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

 

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Dėl centralizuoti vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą

Dėl nemokamo maitinimo produktams įsigyti vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydžio nustatymo

Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo

Dėl vaiko ugdymo ir ugdymo poreikių, pažangos priešmokykliniame ugdyme įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Mokinių, atvykusių iš Ukrainos, priėmimas į gimnaziją