Paslaugos

Ugdymas karjerai

Atnaujinta prieš 11 mėnesių

„Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti.

Konfucijus

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai: 

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros klausimais gimnazijoje galima kreiptis į psichologę Eglę Parachomikienę (el. p. egle.parachomikiene@neveroniug.lt, e-dienyne TAMO).

Ugdymo karjerai internetinės svetainės

Informacija                                                                                                 

Veikla užsienyje

Profesinio kryptingumo testai

Profesijos testas

Tinkamo darbo testas

Testai anglų kalba

Informacija apie profesijas

Profesijų vadovas

Stojamojo balo skaičiuoklė

Bendras priėmimas į aukštojo mokslo institucijas Lietuvoje

Studijos užsienyje