Paslaugos

Specialistų teikiamos paslaugos

Atnaujinta prieš 2 mėnesius

Pagalbos mokiniui specialistų veikla

Socialinio pedagogo veikla

Socialinio pedagogo vedami užsiėmimai

Socialinio pedagogo darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandos*Nekontaktinės darbo valandos**Pietų pertrauka
Pirmadienis

8.00–12.00

12.30–15.45

12.00–12.30
Antradienis

8.00–12.00

12.30–15.45

12.00–12.30
Trečiadienis

8.00–12.00

12.30–15.45

12.00–12.30
Ketvirtadienis

8.00–12.00

12.30–15.45

12.00–12.30
Penktadienis

8.00–12.00

12.45–15.30

12.00–12.30

Tikslai

 • Gerinti pagalbą mokiniui.
 • Gerinti socialinę, emocinę aplinką.

Veikla

 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (atvejo analizės).
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais.
 • Lankosi pamokose.
 • Rengia projektus.
 • Vykdo prevencinę ir edukacinę veiklą.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Socialinių paslaugų teikimas

 • Tvarko Kauno r. Neveronių gimnazijos nemokamo mokinių maitinimo dokumentus, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) nemokamo maitinimo klausimais.
 • Koordinuoja ES  finansuojamą programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“.
 • Rūpinasi Kauno r. Neveronių gimnazijos mokinių vežiojimo  grafikų, vežiojamų mokinių sąrašų sudarymu.

Tvarkų įgyvendinimas ir kontroliavimas

 • Kauno r. Neveronių gimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka.
 • Kauno r. Neveronių gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas.
 • Kauno r. Neveronių gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.
 • Kauno r. Neveronių gimnazijos mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.

Sveikatos priežiūros specialisto veikla

Visuomenės sveikatos specialisto vedami užsiėmimai

Tikslas

Saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Veikla

• Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę.
• Pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos.
• Organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą.
• Teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai.
• Organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas), rengia stendinius pranešimus.
• Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą, esant reikalui iškviečia GMP (greitosios medicinos pagalbą).
• Tikrina mokinių asmens higieną.
• Dalyvauja įgyvendinant užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones.
• Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą.
• Teikia pagalbą ir informaciją fizinio ugdymo mokytojams, komplektuojant fizinio ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.
• Bendradarbiauja su asmens sveikatos, visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės socialinės pagalbos įstaigų specialistais.

 

Specialiųjų pedagogų veikla

Specialiosios pedagogės Gretos Gražytės darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandos*Nekontaktinės darbo valandos**Pietų pertrauka
Pirmadienis8:00-9:40
11:50-13:40
9:40-11:20
13:40-16:00
11:20-11:50
Antradienis8:00-9:40
10:55-12:45
9:40-10:25
12:45-16:00
10:25-10:55
Trečiadienis

08:00-10:35

12:45-14:00

10:35-12:1512:15-12:45
Ketvirtadienis08:00-9:409:40-10:2510:25-10:55
Penktadienis

 

Tikslai

 • Siekti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimo.
 • Padėti pažinti specialiųjų poreikių turinčius mokinius, teikti jiems kvalifikuotą pagalbą.
 • Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.
 • Padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Uždaviniai

 • Atlikti mokinių gebėjimų vertinimą
 • Padėti pažinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir juos lavinti
 • Tobulinti asmeninę kompetenciją specialiojo ugdymo klausimais
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.
 • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoti mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti mokiniams ugdymo turinį ir mokymo priemones.
 • Teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

  

Psichologo veikla

Psichologo siūlomų užsiėmimų sąrašas

Metodinė medžiaga ir aktuali informacija

Kaip įveikti stresą?

Mokinių pristatymai „Kaip pralinksminti nusiminusį

Elektroninės cigaretės ir jų poveikis

Psichologės Eglės Parachomikienės darbo grafikas 

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandos*Nekontaktinės darbo valandos**Pietų pertrauka
Pirmadienis11.30–15.30

08.45–11.00

15.30-16.00

11.00–11.30
Antradienis11.30–14.00

08.00–11.00

14.00-16.15

11.00–11.30
Trečiadienis11.30–15.30

08.00–11.00

15.30-16.00

11.00–11.30
Ketvirtadienis11.30–15.30

08.00–11.00

15.30-16.00

11.00–11.30
Penktadienis11.30–15.0008.00–11.0011.00–11.30

* Kontaktinės darbo valandos – 18 valandų skiriamos tiesioginiams darbui su švietimo pagalbos gavėjais.

** Nekontaktinės darbo valandos – 18 valandų skirtos netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais.

Gimnazijos psichologo pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Gimnazijos psichologo konsultacijos***.       

Didesnių ar mažesnių sunkumų turi visi, bet tik stiprūs ir drąsūs žmonės nebijo kreiptis pagalbos. Su psichologu konsultuotis galima įvairiais atvejais:

 • susidūrus su sunkumais moksluose (nenoras mokytis, lankyti pamokas).
 • susidūrus su įvairiomis baimėmis (nesėkmės, viešo kalbėjimo ir t.t.), stipriomis emocijomis (liūdesiu, depresiškumu, nerimu ir kt.).
 • norint pagerinti savo bendravimo įgūdžius.
 • norint atsisakyti žalingų įpročių (priklausomybė nuo tel., žaidimų, rūkymas ir pan.).
 • norint save geriau pažinti ir tobulėti kaip asmenybė.
 • norint atrasti būdų, kaip moksle pasiekti geresnių rezultatų.
 • tiesiog norint pasikalbėti, pasitarti su suaugusiu žmogumi.
 • susidūrus su sudėtingomis gyvenimo situacijomis.
 • norint išmokti kūrybiškai spręsti problemas.

***Konsultacijoms būtina išankstinė registracija. Registruotis galima per el. dienyną arba kviesti psichologę gimnazijos telefono numeriu (8-37) 375889. Konsultacijos bus paskirtos Jums patogiu laiku. Konsultacijos vykdomos ir interesantai priimami 205 kab. Konsultacijos trukmė 30–45 min.

 

Svarbu žinoti, jog:

 • Psichologas ne gydytojas – jis neišrašo vaistų ir nediagnozuoja ligų.
 • Psichologas padeda spręsti sunkumus, bet nepadaro to už Jus.
 • Visa informacija, gaunama konsultacijų metu, yra konfidenciali ir žinoma tik dalyvaujantiems asmenims.

Psichologinė pagalba yra savanoriška – Jūs patys nusprendžiate, ar ji jums tinkama ir priimtina

 

Logopedo veikla

Gerosios patirties sklaida

Logopedės Jūros Tėvelės darbo grafikas 

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandos*Nekontaktinės darbo valandos**Pietų pertrauka
Pirmadienis

9.40-10.40

12.00-15.50

10.40-11.30

15.50-16.00

11.30-12.00
Antradienis

9.40-10.40

12.45-15.50

10.40-12.15

15.50-16.00

12.15-12.45
Trečiadienis12.45-15.50

09.30-12.15

15.50-16.00

12.15-12.45
Ketvirtadienis12.45-15.50

09.30-12.15

15.50-16.00

12.15-12.45
Penktadienis

9.40-10.40

12.00-13.55

10.40-12.00

13.55-14.00

 –

 

Logopedas – specialistas, turintis aukštąjį išslavinimą ir logopedo kvalifikaciją, teikiantis pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo (skaitymo) sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Logopedas susipažįsta su mokiniu, moko gražios, taisyklingos kalbos. 

Logopedas užsiima konsultavimu bei pedagoginiu švietimu, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

Tikslas

 • Atsižvelgti į PPT specialistų rekomendacijas, teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą specialiųjų poreikių bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
 • Konsultuoti mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Koreguoti vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, siekiant įveikti kalbos, kalbėjimo bei rašomosios kalbos sutrikimus.

Veikla

 • Atlieka mokinių kalbos vertinimą, nustato sutrikimų pobūdį ir mokinio specifinius individualius poreikius, numato darbo su mokiniu veiklą.
 • Sudaro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašą.
 • Organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus, sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas.
 • Stebi, analizuoja ir fiksuoja mokinio pasiekimus.
 • Tvarko logopedinio darbo dokumentus, parengia metinę darbo ataskaitą.
 • Konsultuojasi su kitais Švietimo pagalbos specialistais, prireikus siunčia mokinį pas kitus specialistus, konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus).

Logopedo funkcijos

 • Įvertina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį.
 • Numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones, būdus ir juos taiko siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams).
 • Organizuoja pogrupines ir grupines pratybas, taiko korekcinio poveikio priemones kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti.
 • Bendradarbiauja su kitais specialistais: mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu.
 • Teikia pedagogams ir tėvams (globėjams) metodinę pagalbą mokinių kalbos ugdymo klausimais.
 • Kelia kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, kursuose, konferencijose; taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Jaunimo linija

Emocinė parama teikiama jaunimui

Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888

Kasdien Visą parą

Pokalbiai internetu

I–VI 18:00–22:00

Parama laiškais

Atsako per 2 darbo dienas

Vaikų linija

Emocinė parama teikiama vaikams, paaugliams

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 123

Kasdien Visą parą

Rašyti svetainėje

Atsako per 3 darbo dienas

Rašyti el. paštu

Atsako per 3 darbo dienas                                         

Pagalbos moterims linija

Pagalba teikiama moterims ir merginoms

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

8 800 66366

Kasdien Visą parą

Rašyti svetainėje

Atsako per 3 darbo dienas

Linija „Doverija“

Emocinę paramą teikia: savanoriai moksleiviai (Rusų kalba paaugliams ir jaunimui)

8 800 77277

II–VI 16:00–20:00

(išskyrus švenčių dienas)

Krizių įveikimo centras

Jeigu ieškote skubios psichologinės pagalbos, kviečiame kreiptis į specialistą jo budėjimo laiku. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Antakalnio g. 97, Vilnius).

Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.

8 640 51555

I–V 16:00–20:00

VI 12:00–16:00

(išskyrus švenčių dienas)

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius

8 5 275 75 64

Kasdien Visą parą

Psichologinės konsultacijos

Internetu emigrantams Pagalbą teikia profesionalūs psichologai.

Rašyti el. paštu

Atsako per 2 darbo dienas

Pagalba nusižudžiusių artimiesiems

Pagalba teikiama nusižudžiusiųjų artimiesiems. Savitarpio pagalbos grupė, dažniausiai užduodami klausimai, literatūra ir kita naudinga informacija puslapyje artimiems.lt

Rašyti el. paštu

Atsako per 2–3 darbo dienas

*